> استعمار انگلیس
  • کتاب”بهائیان“تألیف”سید محمدباقر نجفی” (چاپ۱۳۵۷) یکی از کتاب‌های جامع در خصوص بابیت و بهائیت است که در آن سعی شده بر پایه منابع بابی و بهائی به نقد و تجزیه و تحلیل موضوعات مربوطه پرداخته شود. یکی از فصول‌این کتاب تحت عنوان “حمایت سیاست‌های خارجی” به حمایت دول بیگانه و پناه بردن عوامل بهائی به بیگانگان […]

  • ایجاد ادیان و فرق ساختگی، یکی از ترفندهای مرسوم دول استعمارگر برای به انحراف کشاندن جریان صحیح دینداری بوده است. در حقیقت هدف کلی این بوده که فرق دست ساز در نهایت، جایگزین ادیان الهی شده و یا حداقل چهره ادیان الهی را مشوش سازند. این امر در حوزه یهودیت و مسیحیت تا حد زیادی […]


پيشنهاد سردبير
تبیین ماهنامه شفافیت کانال تلگرام گذشته حال آینده
X پيوند ها
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب